پروازهاي هواپیمایی وارش در مسیر فرودگاه امام-دوشنبه-بیشکک-فرودگاه امام از تاریخ14/11/98 برقرار می گردد.