رویه و مقررات پذیرش و حمل حیوان خانگی در پروازهای هواپیمایی وارش دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 1397

رویه و مقررات پذیرش کودک بدون همراه (UMNR) دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 1397

در کلاس پروازی M,V,U,P,S,R

از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر 3 روز پیش از پرواز 30 درصد کسر , از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز پیش از پرواز 40 درصد کسر, از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز پیش از پرواز 50درصد کسر و از 12ظهر روز پیش تا بعد از پرواز 60درصد کسر و مابقی استرداد میگردد

کلاس نرخی 1

در کلاسهای پروازی L,K,Q,Y,N

از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر 3 روز پیش از پرواز 50 درصد کسر , از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز پیش از پرواز 60 درصد کسر, از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز پیش از پرواز 80درصد کسر و از 12ظهر روز پیش تا بعد از پرواز 90 درصد کسر و مابقی استرداد میگردد

کلاس نرخی 2

در کلاسهای پروازی UU,VV,MM,LL,KK,QQ,NN,II

اززمان خرید بلیط از زمان خرید بلیط تا 12ظهر3 روز پیش از پرواز 10 درصد کسر, از12ظهر 3 روزپیش تا 2ساعت مانده پرواز 30درصد کسر و از 2 ساعت پیش از پرواز تا زمان پروازو NO-SHOW - 50 درصد کسر و مابقی استرداد میگردد.

در کلاس پروازی HH

بلیط غیر قابل استرداد می باشد

کلاس نرخی 3