افزایش خطوط هوایی وارش

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری هواپیمایی وارش، به منظور تکمیل کادر کارشناسی واحد تداوم صلاحیت پروازی خود از نیروهای باتجربه‌ی این حوزه و مسلط به مباحث کنترل داده‌های هواپیما تهیه‌ی برنامه‌ی تعمیراتی (AMP) تحلیل AD و SB دعوت به همکاری می‌کند. افراد واجد شرایط می‌توانند با دردست داشتن رزومه‌ی تجربیات قبلی خود در ساعت اداری (8:30 لغایت…