ردیف مبدا مقصد نرخ
1 تهران بندرعباس نرخ
2 تهران تبريز نرخ
3 تهران ساری نرخ
4 تهران شيراز نرخ
5 تهران كيش نرخ
6 تهران مشهد نرخ
7 شیراز کیش نرخ
8 شیراز مشهد نرخ
9 کیش اصفهان نرخ
10 کیش اهواز نرخ
11 کیش رشت نرخ
12 کیش ساری نرخ
13 مشهد تبریز نرخ
14 مشهد رشت نرخ
15 مشهد ساری نرخ
16 مشهد کیش نرخ
17 تهران اصفهان نرخ
18 تهران اهواز نرخ
19 ساری بندرعباس نرخ
20 تهران عسلویه -
21 رشت عسلویه -
22 ساری عسلویه -
23 مشهد اصفهان نرخ