اختصاص دو ردیف انتهایی هر هواپیما به مسافران مشکوک به بیماری