دکتر محسن آزاد پزشک هوایی شرکت هواپیمایی وارش

مسافران بیماری که نیاز به اخذ مجوز پزشکی ندارند

مسافرین بیماری که ممنوعیت پروازی دارند