شرایط ابطال و استرداد پروازهای وارش از تاریخ 1398/1/22 چهارشنبه بیست و یکم فروردین ماه 1398

شرایط ابطال و استرداد پروازهای وارش چهارشنبه هفتم فروردین ماه 1398

ابطال بلیط به دلیل شرایط بد جوی چهارشنبه هفتم فروردین ماه 1398

رویه و مقررات پذیرش و حمل حیوان خانگی در پروازهای هواپیمایی وارش دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 1397

رویه و مقررات پذیرش کودک بدون همراه (UMNR) دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 1397

در کلاس پروازی M,V,U,P,S,R

از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر 3 روز پیش از پرواز 30 درصد کسر , از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز پیش از پرواز 40 درصد کسر, از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز پیش از پرواز 50درصد کسر و از 12ظهر روز پیش تا بعد از پرواز 60درصد کسر و مابقی استرداد میگردد

کلاسهای نرخی M,V,U,P,S,R
زمان ابطال بلیط و تغییرات درصد جرايم
از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر سه روز پیش از پرواز 30%
از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز قبل از پرواز 40%
از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز قبل از پرواز 50%
از 12ظهر روز قبل تا بعد از پرواز 60%

در کلاسهای پروازی L,K,Q,Y,N

از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر 3 روز پیش از پرواز 50 درصد کسر , از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز پیش از پرواز 60 درصد کسر, از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز پیش از پرواز 80درصد کسر و از 12ظهر روز پیش تا بعد از پرواز 90 درصد کسر و مابقی استرداد میگردد

کلاسهای نرخی L,K,Q,Y,N
زمان ابطال بلیط و تغییرات درصد جرايم
از زمان خرید بلیط تا 12 ظهر سه روز پیش از پرواز 50%
از 12ظهر3 روز تا 12 ظهر2 روز قبل از پرواز 60%
از12ظهر 2 روز تا 12ظهر روز قبل از پرواز 80%
از 12ظهر روز قبل تا بعد از پرواز 90%

در کلاسهای پروازی UU,VV,MM,LL,KK,QQ,NN,II

اززمان خرید بلیط از زمان خرید بلیط تا 12ظهر3 روز پیش از پرواز 10 درصد کسر, از12ظهر 3 روزپیش تا 2ساعت مانده پرواز 30درصد کسر و از 2 ساعت پیش از پرواز تا زمان پروازو NO-SHOW - 50 درصد کسر و مابقی استرداد میگردد.

کلاسهای نرخی UU,VV,MM,LL,KK,QQ,NN,II
زمان ابطال بلیط و تغییرات درصد جرايم
تا 12ظهر3 روز قبل از پرواز 10%
از12ظهر 3 روزقبل تا 2ساعت مانده پروازز 30%
از 2 ساعت قبل از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOWز 50%
کلاس پرواز HH غیر قابل استرداد میباشد