پرواز فوق العاده مشهد – دوشنبه(تاجیکستان) – مشهد

تاریخ پرواز پنجشنبه 3 مهرماه
این پرواز از مبداً مشهد به مقصد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و بالعکس انجام می گردد.
لازم به ذکر است مسافرین پرواز فوق به عضویت باشگاه مسافرین کثیرالسفر شرکت هواپیمایی وارش درآمده و در آینده ی نزدیک از مزایای ویژه باشگاه مشتریان برخوردار خواهند شد.

به اشتراک بگذارید