چرا کاور پنجره های هواپیما قبل از تیک آف باید باز باشد؟2