حقوق مسافر

مسافرین محترم هواپیمایی وارش
احتراماَ فواصل زمانی بین دو پرواز یا MINIMUM CONNECTION TIME جهت پرواز های داخلی و خارجی جهت استحضار و رفاه شما عزیزان در سفر، به شرح ذیل اعلام می گردد.
• فاصله زمانی حداقل بین دو پرواز داخلی- داخلی 3 ساعت
• فاصله زمانی حداقل بین پرواز داخلی – پرواز بین المللی و یا بین المللی- داخلی 6 ساعت

به اشتراک بگذارید