ارزشیابی آموزشی یکی از مهمترین برنامه های هر سازمان می باشد. ارزیابی اثر بخش دوره های آموزشی موجب می گردد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویر روشن تری از چگونگی کم و کیفیت فعالیت های آموزشی به دست آورند

توجه خاصی که در دهه اخیر در جهان به آموزش های تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است حاکی از این حقیقت است که این آموزش ها تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات و ابداع نوآوری است. باتوجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی ،تغییرات و تأثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است. اتخاذ روش هایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروهای انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده است که یکی از مناسب ترین روش های آموزشی که جوابگوی امر مذبور می باشد «دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت» است.

ایجاد مهارت های تخصصی از طریق شرکت در دوره های تخصصی کوتاه مدت در زمره اهداف این واحد می باشد.

هرچند دردورههای آموزشی آموزش مهارتها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد ،لیکن در دوره های مذبور نکاتی منظور می شود تا کاراموزان با فراگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تأثیر فعالیت های آنان در جهت اهداف سازمان افزون گردد. محتوای عمومی دوره ها نه تنها کارآموزان را با یافته های جدید علمی آشنا می نماید بلکه آنان را قادر می سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه ای پدید آورند.

در این مرکز با بهره گیری از بهترین امکانات آموزشی، مدرسین با تجربه و به روزترین روش های تدریس، دوره های آموزشی با بالاترین سطح استانداردهای بین المللی هوایی ارائه می گردد. دوره های آموزشی تخصصی به صورت تئوری و عملی به کلیه واحدها ارائه می گردد.

به دلیل توجه ویژه به امر کیفیت در آموزش، مرکز آموزش وارش خدمات آموزشی خود را گسترش داده و زیرساخت های خود را به روز کرده تا بتواند بسیاری از برنامه های آموزشی را ارائه دهد و همکاری های خود را با مراکز مهم و معتبر گسترش دهد. هدف این است که علاوه بر افزایش مهارت های کارکنان از طریق آموزش مداوم، خدمات ارائه شده به مشتریان را بهبود بخشیم.

همچنین برنامه های آموزشی مدرن و موثر برای عملیات پرواز،مهندسی، خدمات در هواپیما،ارتباطات شرکت ها، استخدام یا منابع انسانی و غیره نیز انجام می شود.

در آموزش های فنی وحرفه ای تمام جنبه های تعمیرات و نگهداری هواپیما را آموزش می دهند. انجام چنین دوره هایی حاکی از این است که استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری حفظ شود.